Smlouva o dílo

uzavřená podle §2586 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní strany:(dále jen „Zhotovitel“) Denisa Tomášková, ICO :04898664